Partnerzy

CHALLEDU – integracja | gry | edukacja to organizacja non-profit, która jest pionierem nowych modeli uczenia się, integracji i aktywności. CHALLEDU jest jednym z wiodących ekspertów R&D w dziedzinie rozwiązań gier dla edukacji i integracji. Zespół projektuje i wdraża zabawne doświadczenia, gry, formalne i nieformalne programy edukacyjne, narzędzia, platformy i aplikacje oparte na międzysektorowym, interdyscyplinarnym podejściu. Działalność koncentruje się na 2 głównych sektorach:

  • INKLUZJA SPOŁECZNA

Projekty w tym sektorze skupiają się na włączeniu i wzmocnieniu pozycji grup marginalizowanych, takich jak osoby niepełnosprawne, osoby z problemami zdrowotnymi (np. demencja), osoby starsze, NEETs. Cele to: integracja społeczna, poprawa szans na zatrudnienie, rozwój umiejętności i kompetencji, rzecznictwo. Nacisk kładziony jest na tworzenie środowisk, w których ludzie o różnych zdolnościach, pochodzeniu kulturowym i umiejętnościach oraz różne pokolenia mogą ze sobą współdziałać.

  • EDUKACJA I INNOWACJE

Edukacja postrzegana jest jako siła napędowa pozytywnych zmian społecznych, środowiskowych i innowacyjnych. Projekty realizowane w tym sektorze skupiają się na promowaniu przedsiębiorczości, edukacji STE(A)M, aktywności obywatelskiej, wyzwań środowiskowych oraz rolnictwa, kultury i zrównoważonego rozwoju. Wśród grup docelowych znajdują się młodzi ludzie, dorośli, studenci, trenerzy i edukatorzy, profesjonaliści i instytucje.

Citizens In Power (CIP) jest niezależną organizacją pozarządową typu non-profit. CIP stawia sobie za cel rozwój różnych aspektów przedsiębiorczości, edukacji i dialogu demokratycznego na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, CIP nawiązał stałą współpracę z większością wiodących cypryjskich uniwersytetów, organizacji pozarządowych i badawczych na Cyprze, zwłaszcza w celu opracowania innowacyjnych projektów i międzynarodowych szkoleń lub seminariów, jak również w celu wdrożenia pedagogicznych materiałów edukacyjnych, głównie przy użyciu platform internetowych i innych innowacji technologicznych.

DRAMBLYS jest organizacją non-profit z siedzibą w Hiszpanii, która zajmuje się promowaniem innowacji społecznych. W DRAMBLYS łączy się wyobraźnię i dociekania socjologiczne z kreatywnością społeczną i projektowaniem, tak aby znaleźć, zbadać i wprowadzić innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do zrównoważonego rozwoju. Główne programy i obszary specjalizacji obejmują projektowanie i ewaluacja programów, wizualizacja danych oraz innowacje społeczne projektowanie, rozwój i zarządzanie.

W DRAMBLYS dąży się do tego, aby stanowić interaktywną platformę i miejsce spotkań umożliwiającą wymianę, projektowanie, inspirowanie i promowanie projektów innowacji społecznych i kreatywnych alternatyw, zarówno globalnie jak i lokalnie. Celem jest ułatwienie twórczego dialogu i współtworzenie zrównoważonych alternatyw, a tym samym inspirowanie nowych przedsiębiorców społecznych i liderów społeczności oraz promowanie zrównoważonych sposobów życia.

The Polish Farm Advisory and Training Centre not-for-profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką not-for-profit zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wzmacnianiem ducha przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich w ogóle. Głównym celem organizacji jest poprawa warunków życiowych ludności wiejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży wiejskiej, poprzez oferowanie jej najlepszego i najbardziej profesjonalnego i spersonalizowanego doradztwa rolniczego, jak również różnorodnych szkoleń i materiałów istotnych dla podmiotów wiejskich w zakresie środowiska, zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa żywności, zielonego wzrostu, permakultury, rolnictwa społecznego, zdrowia i bezpieczeństwa w gospodarstwie, rolnictwa precyzyjnego oraz w zależności od kontekstu własnych potrzeb i aspiracji biznesowych. Ponadto firma, poprzez swoją działalność statutową, dąży do zwalczania bezrobocia wśród młodzieży na obszarach wiejskich oraz do promowania doskonalenia umiejętności miękkich i zaspokajania rosnącego zapotrzebowania obecnych pracodawców na umiejętności przekrojowe, takie jak krytyczne i innowacyjne myślenie, postawa przedsiębiorcza i kreatywność. Ponadto firma angażuje się w projekty edukacji nieformalnej i pragnie uwrażliwić opinię publiczną na potrzeby społeczności wiejskiej, a w szczególności młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych.

YuzuPulse ma na celu przybliżenie innowacji technologicznych dla gospodarki społecznej i edukacji. W tym celu wspierają specjalistów spoza branży technologicznej w korzystaniu z dostępnych i łatwych do zaprojektowania rozwiązań informatycznych. YuzuPulse ma również na celu zachęcanie podmiotów zajmujących się innowacjami społecznymi do rozwoju na poziomie międzynarodowym. Zaczynając w Europie i wspierając aktorów innowacji społecznych, aby wyjść poza poziom lokalny i krajowy, chcą promować współpracę europejską i wymianę doświadczeń i rozwiązań ponad granicami.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.