Εταίροι

H ΜΚΟ CHALLEDU-inclusion | games | education πρωτοπορεί σε νέα μοντέλα μάθησης, ένταξης και εμπλοκής. CHALLEDU εξειδικεύεται στην έρευνα και ανάπτυξη για παιχνίδια με στόχο την εκπαίδευση και την κοινωνική ενσωμάτωση. Η ομάδα μας σχεδιάζει και υλοποιεί εργαλεία βασισμένα στο παιχνίδι για τυπικές και μη τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης και μη τυπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, , πλατφόρμες και εφαρμογές που βασίζονται σε διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Η δράση μας επικεντρώνεται σε 2 βασικούς τομείς:

  • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Τα έργα σε αυτόν τον τομέα εστιάζουν στην ένταξη και ενδυνάμωση περιθωριοποιημένων ομάδων, όπως άτομα με αναπηρία, άτομα με προβλήματα υγείας (όπως. Η άνοιανοια), ηλικιωμένα άτομα, κα. Με αυτές τις δράσεις στοχέυουμε σην κοινωνική ένταξη, βελτιωμένη της απασχόλησής τους, ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων,κι συνηγορία. Δίνεται έμφαση στη δημιουργία περιβάλλοντων όπου άτομα με διαφορετικές ικανότητες, πολιτιστικό υπόβαθρο και δεξιότητες και διαφορετικές γενιές μπορούν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.

  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Η

εκπαίδευση για την Challedu αποτελεί καταλύτη για θετικές κοινωνικές, περιβαλλοντικές και καινοτόμες αλλαγές. Τα έργα που αναπτύσσονται σε αυτόν τον τομέα επικεντρώνονται στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης STE (A) M, την ενδυνάμωση των ενεργών πολιτών, των περιβαλλοντικών προκλήσεων και της γεωργίας, του πολιτισμού και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι ομάδες -στόχοι μας περιλαμβάνουν νέους, ενήλικες, μαθητές, εκπαιδευτές και εκπαιδευτές, επαγγελματίες και ιδρύματα.

Το Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Το CIP στοχεύει στην ανάπτυξη διαφορετικών κλάδων της επιχειρηματικότητας, της εκπαίδευσης και του δημοκρατικού διαλόγου στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, το CIP έχει δημιουργήσει μια συνεχή συνεργασία με την πλειοψηφία των κυπριακών κορυφαίων πανεπιστημίων, ΜΚΟ και ερευνητικών οργανισμών στην Κύπρο, ειδικά για την ανάπτυξη καινοτόμων έργων και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμάτων ή σεμιναρίων καθώς και για την ανάπτυξη παιδαγωγικού εκπαιδευτικού υλικού, χρησιμοποιώντας κυρίως διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες.

Το DRAMBLYS είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βρίσκεται στην Ισπανία και εργάζεται για την προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας. Στο DRAMBLYS συνδυάζουμε την κοινωνιολογική φαντασία και την έρευνα με την κοινωνική δημιουργικότητα και το σχεδιασμό για να προσεγγίσουμε, να εξερευνήσουμε και να δημιουργήσουμε καινοτόμες λύσεις που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη. Τα κύρια προγράμματα και οι τομείς δραστηριότητάς μας διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων, οπτικοποίηση δεδομένων και σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση. Στόχος του φορέα DRAMBLYS είναι η διευκόλυνση δημιουργικών διαλόγων και η συν-δημιουργία βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων και, με αυτόν τον τρόπο, η έμπνευση νέων κοινωνικών επιχειρηματιών και ηγετών της κοινότητας και η προώθηση βιώσιμων τρόπων ζωής.

Το Πολωνικό Κέντρο Συμβουλευτικής και Κατάρτισης Αγροτικών Μη κερδοσκοπικών Sp είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία (που βρίσκεται στη διαδικασία να γίνει ΜΚΟ) αφιερωμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε αγροτικές επιχειρήσεις, στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές και στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης εν γένει. Ο κύριος στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων της υπαίθρου προσφέροντάς τους τις καλύτερες και πιο επαγγελματικές και εξατομικευμένες συμβουλές στον τομέα της γεωργίας, καθώς και μια ποικιλία μαθημάτων κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού σχετικών με τους αγροτικούς φορείς στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος, βιωσιμότητας, ασφάλειας των τροφίμων, πράσινης ανάπτυξης, των μόνιμων καλλιεργειών (permaculture), κοινωνικής γεωργίας κ.λπ. Ιστότοπος:

Ο οργανισμός YuzuPulse στοχεύει να συνυάσει την τεχνολογική καινοτομία με την κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Προς αυτήν την κατεύθυνη, υποστηρίζουμε επαγγελματίες εκτός πεδίου ΙΤ τεχνολογίας να χρησιμοποιούν προσιτή και εύκολη στο σχεδιασμό τεχνολογία. Το YuzuPulse στοχεύει επίσης να ενθαρύνει πρωτοβουλίες κοινωνικής καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο. Ξεκινώντας από την Ευρώπη και υποστηρίζοντας παράγοντες κοινωνικής καινοτομίας να ξεπεράσουν το τοπικό και εθνικό επίπεδο, επιθυμεί να προωθήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και ανταλλαγές εμπειρογνωμοσύνης και λύσεων διασυνοριακά.

On this website we use first or third-party tools that store small files (cookie) on your device. Cookies are normally used to allow the site to run properly (technical cookies), to generate navigation usage reports (statistics cookies) and to suitable advertise our services/products (profiling cookies). We can directly use technical cookies, but you have the right to choose whether or not to enable statistical and profiling cookies. Enabling these cookies, you help us to offer you a better experience.